PRIVACY POLICY
 
WIE? 
Dit privacybeleid regelt de verwerking van persoonsgegevens door Chemicar Europe NV met maatschappelijke zetel te Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht met ondernemingsnummer BTW: BE 0424.911.963 en als contactmail info@chemicar.eu.
 
Chemicar Europe NV respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met dit privacybeleid. Chemicar Europe NV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
 
WELKE GEGEVENS VOOR MARKETING DOELEINDEN
Via deze website of anderszins kunt u gegevens over uzelf aan ons verstrekken.
We maken gebruik van Google Analytics om websitebezoeken te meten. Google Analytics capteert via cookies het IP-adres, locatie, browser, taal & type besturingssysteem van de websitegebruikers.
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief via het registratieformulier, vragen we u een aantal velden in te vullen waarvan het veld e-mailadres noodzakelijk is om de nieuwsbrief te ontvangen. Verder worden de naam, de achternaam en het type gebruiker (variërend van “eindgebruiker (carrosserie)” of “(potentiële) dealer”) opgeslagen wanneer door u ingegeven. Deze gegevens komen automatisch via het contactformulier bij onze e-mailprovider Flexmail terecht.
 
WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT? 
Met betrekking tot gebruikers van de website:
We gebruiken de websitegegevens die Google Analytics ons aanreikt om de website te verbeteren en te beveiligen. Aan de hand van de informatie die gezocht wordt op de website, pagina’s die aangeklikt worden, tijd die gespendeerd wordt op website, type browsers, taal en locatie proberen we de gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren alsook gebruikersstatistieken te maken voor interne beoordeling. Chemicar Europe nv verzamelt deze gegevens op basis van uw toestemming (via de cookiebanner)
 
Met betrekking tot de abonnees van de nieuwsbrief:
Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief houden we uw gegevens bij om u op de hoogte van te brengen van actuele ontwikkelingen van Chemicar Europe nv. Aan de hand van nieuwsbrieven sturen we u bedrijfsinformatie, informatie over nieuwe of gewijzigde producten en promoties, indien u zich daar uitdrukkelijk voor hebt ingeschreven.
Chemicar Europe nv beroept zich op de toestemming van de gebruiker. De toestemming wordt verstrekt door zich uitdrukkelijk in te schrijven voor de nieuwsbrief op de website en kan achteraf ten allen tijde ingetrokken worden.
 
Met betrekking tot onze klanten en leveranciers
Als klant bij ons doet u een beroep op onze diensten of koopt u onze producten. Om correcte uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen moeten wij deze contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Dit geldt eveneens als u onze leverancier bent. Ook dan dienen we het contract te respecteren en moeten wij de leveranciers contracten administratief, boekhoudkundig en operationeel verwerken en beheren.
Hiervoor verwerken we uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, IP-adres, cookies, BTW nummer, bankrekeningnummer, …

Met betrekking tot onze kandidaat kopers
Onze potentiële nieuwe klanten hebben interesse in onze producten en diensten. De potentiële nieuwe klanten hebben dan ook hun interesse getoond in ons aanbod. We Om met hen te communiceren over onze aanbod verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoon en/of GSM nummer, e-mailadres IP-adres, cookies.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Chemicar Europe nv uw persoonsgegevens, ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen
 
De persoonsgegevens worden door Chemicar Europe nv bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Chemicar Europe nv en de gebruiker waarbij de wettelijke bewaartermijn (7 jaar) het minimum is.

 
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
Chemicar Europe nv heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 
In geen geval kan Chemicar Europe nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.
 
U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
Met betrekking tot de gebruikers van de website:
Chemicar Europe nv bewaart websitegegevens (IP-adres, klikken op de website, tijd, locatie en taal) gedurende 50 maanden. Deze duur is noodzakelijk om trends op te sporen, om evoluties op lange termijn statistisch te kunnen benoemen en om de prestatie van de website steeds te kunnen blijven verbeteren.

Met betrekking tot de abonnees van de nieuwsbrief:
Chemicar Europe nv bewaart de persoonsgegevens van de abonnees van de nieuwsbrief voor onbepaalde duur. Op deze manier kunnen we voldoen aan onze marketingdoelen. Chemicar Europa nv gaat er vanuit dat wanneer gebruikers toestemming geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, ze deze ook wensen te ontvangen voor onbepaalde duur. Wanneer een abonnee zijn toestemming intrekt en zich uitschrijft op de nieuwsbrief, zal hij deze niet meer ontvangen. Wanneer een abonnee ‘vergeten’ wenst te worden, zullen zijn/haar gegevens automatisch verwijderd worden uit de mailinglist.
 
Rechten van de betrokkenen: 
U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Chemicar Europe nv met uw persoonsgegevens maakt.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking 
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Chemicar Europe nv. Daarnaast heeft u steeds het recht om Chemicar Europe nv te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.
 
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 
Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 
Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
 
Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Chemicar Europe nv in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
 
Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 
Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door Chemicar Europe nv daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@chemicar.be per post naar Baarbeek 2, 2070 Zwijndrecht of door gebruik te maken van het contactformulier op de Website.
 

Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Chemicar Europe nv evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 
Recht om klacht in te dienen
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  Contact@apd-gba.be
 
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
 
HYPERLINKS 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. Chemicar Europe nv is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.
 
WIJZIGINGEN 
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig het privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen.
 
Laatst bijgewerkte versie: 09/06/2022
Versienummer: 2
Copyright © 2024 Chemicar Europe NV - Disclaimer - Privacy